haslo

Główne cele projektu Zbójnicki Szlak to:

1. projekt ma zacieśnić więzy oraz wzmocnić bezpośrednie kontakty pomiędzy wszystkimi krajami zlokalizowanymi na łuku Karpat, tymi które są już w strukturach unijnych oraz tymi, które dopiero co wchodzą lub mają wejść w skład Unii Europejskiej. Projekt ma wzmocnić poczucie przynależności do UE dzięki odkrywaniu naszego wspólnego dziedzictwa.

 

Zbójnickie Tatry

2. szlak może przyczynić się do równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego w Karpatach, ukazując miejsca do tej pory nieznane turystom lub rzadko odwiedzane. Realizacja projektu spowoduje znaczne wyrównanie się dysproporcji turystycznych w Karpatach i przesunie ruch turystyczny na mniej uczęszczane szlaki turystyczne, odciąży najbardziej komercyjne miejsca, które mają ograniczoną chłonność turystyczną; 

3. projekt ma zwiększyć ilość turystów odwiedzających region karpacki, co spowoduje wzrost zamożności mieszkańców Karpat;

4. projekt wskazać ma turyście i osobom zainteresowanym mozaiki atrakcji turystycznych i ciekawostek regionalnych w połączeniu z usługami, animacjami i działaniami związanymi z legendą  o zbójnikach karpackich;

5. projekt ma zachęcić turystów do podróżowania po regionie karpackim;

6. projekt ma aktywizować turystycznie region karpacki;

7. projekt ma na celu wsparcie rozwoju turystycznego, bazy gastronomicznej, hotelarskiej, sportowej, towarzyszącej w regionie karpackim;

8. projekt ma pomóc w stworzeniu spójnej polityki promocyjno – reklamowej Karpat;

9. projekt ma wyrównać różnice ekonomiczne pomiędzy regionami i państwami zlokalizowanymi w Karpatach;

10. projekt ma rozwijać wspólne karpackie inicjatywy lokalne, regionalne i międzyregionalne;

11. projekt ma na celu wypromowanie markowego produktu turystycznego, który zaistnieje jako płaszczyzna zdolna przyciągnąć i zainspirować turystów do zwiedzania regionu karpackiego;

12. wzrost konkurencyjności turystycznej poprzez wykorzystanie potencjału historycznego, etnicznego, kulturowego, turystycznego oraz przyrodniczego obszaru Karpat;

13. zachęcanie klienta - turystę, grupy zorganizowane lub touroperatorów do odwiedzenia regionu karpackiego dzięki wprowadzeniu wyjątkowego produktu ruchu turystycznego do oferty touroperatorów;

14. zbójnicka idea połączy różnorodne inicjatywy lokalne, usprawni transgraniczny transfer turystów oraz ożywi lokalną sieć usług turystycznych;

15. zachowanie dla przyszłych pokoleń prawdy o zbójnictwie karpackim, które jest niematerialnym dziedzictwem kulturowym całej Europy;

16. udokumentowanie i dokładne zbadanie miejsc związanych ze zbójnikami w regionie karpackim;

17. wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Karpat;

18. połączenie wszystkich inicjatyw kulturowych i turystycznych, których tematem jest legenda i romantyczny mit karpackiego zbójnictwa;

19. zwiększenie różnorodności usług turystycznych w regionie karpackim, co korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną mieszkańców regionów karpackich;

20. projekt jest wspólną szansą mieszkańców Karpat na dynamiczny rozwój regionalny oparty na dziedzictwie kulturowym. Projekt ma wspierać rozwój turystyki, jako alternatywnego sposobu zarabiania dla mieszkańców;

21. projekt ma chronić Karpaty pod każdym względem, upowszechniać i popularyzować wiedzę o Karpatach oraz zachować kulturową złożoność i bogactwo regionu karpackiego;

22. dokumentować przeszłość i propagować ochronę zabytków, wspierać folklor i poczynania kultywujące karpackie tradycje artystyczne;

zbjnicki pas23. projekt zakłada działania mające na celu rejestrowanie stanu środowiska przyrodniczego i zachodzących w Karpatach zmian, wspomagać działalność naukową, popularno-naukową, publicystyczną i literacką krzewiącą wiedzę o Karpatach; 

24. projekt ma promować karpackie zabytki (m.in. muzea, skanseny, izby regionalne, zamki, kościoły, cerkwie) znajdujące się na szlaku, karpackie festiwale folklorystyczne, rzemiosło artystyczne, karpacką przyrodę  (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i parki narodowe);

25. projekt zakłada pielęgnowanie polskości, patriotyzmu oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

mieszkańców Polski i regionów karpackich, a także rozwijanie tożsamości lokalnej regionu Karpat, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konku

rencyjności i innowacyjności gospodarki Polski jak i całego regionu karpackiego, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;

26. projekt ma zminimalizować niekorzystny wpływ sezonowości turystycznej na ruch turystyczny w Karpatach. Projekt złożony z modułów i wielu pakietów turystycznych zakłada całosezonowy ruch turystyczny w Karpatach i stanowi alternatywę turystyczną „na niepogodę”  (warsztaty regionalne, zajęcia w izbach pracy twórczych, zwiedzanie muzeów, zamków, skansenów, biesiady zbójnickie w karczmach, zbójnickie aktywności wewnątrz obiektów i na zewnątrz);

27. projekt ma budować bardzo pozytywny wizerunek Karpat na arenie międzynarodowej, gdyż zbójnik, który kojarzy się z kimś szlachetnym, dobrym (odbiera bogatym i daje biednym, równa świat) jest chyba największym wyróżnikiem turystycznym regionu karpackiego;

28. projekt tworzy potężną siłę kulturotwórczą, nie pozwala na stagnację turystyczną regionu karpackiego, poprawia konkurencyjność oferty turystycznej na tle innych krajów i regionów turystycznych;

29. po odpowiednim dofinansowaniu stworzy nowe miejsca pracy, zapobiegnie bezrobociu (zarobią bowiem hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, karczmy regionalne, restauracje, muzea, skanseny, piloci wycieczek, przewodnicy górscy, sprzedawcy pamiątek regionalnych, transport, touroperator obsługujący turystykę na „Szlaku Zbójnickim” oraz wielu agentów sprzedających ofertę karpackiego touroperatora;

30. projekt wymusza bardzo korzystną współpracę międzyregionalną, wzrost liczby turystów, wzrost rozpoznawalności marki karpackiej;

31. oznakowanie „Szlaku Zbójników Karpackich” w terenie przyczyni się do wzajemnego poznawania i rozwoju współpracy mieszkańców regionu Karpat;

32. projekt przyciągnie bezpośrednie inwestycje do regionu karpackiego (m.in. budowa parku tematyczno – rozrywkowego „ZBÓJNIKOLANDIA”, stworzenie hotelu i karczmy „JANOSIKOWY DWÓR”, stworzenie ZAGRODY ZBÓJNICKIEJ oraz pierwszego w Polsce MUZEUM ZBÓJNICTWA KARPACKIEGO);

33. wymiernymi korzyściami dla regionu karpackiego będą: zwiększenie liczby osób z Polski i z zagranicy korzystających z oferty wypoczynku w regionie, oraz wzrost liczby zatrudnionych w sektorze turystyki i kultury, rewitalizacja i waloryzacja miejsc o potencjale turystycznym które mają zbójnickie tradycje. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich obiektów związanych ze zbójnictwem, stworzenie charakterystycznych zbójnickich punktów informacji turystycznej w regionie karpackim, stworzenie infrastruktury szlaków i tras turystycznych związanych ze zbójnictwem w regionie;

34. projekt ma edukować turystów w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności Karpat;

35. projekt ma ukazać nieodkryte dotąd lub niewypromowane należycie miejsca, obiekty i tradycje regionu karpackiego, jak i te dobrze znane, które pokazane zostaną w nowatorski, niebanalny sposób, tworząc kompleksowe zbój - pakiety produktów turystycznych, skierowane do różnych grup docelowych;

36. w Karpatach  znajdują się unikatowe zabytki oraz zbiory, które są niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego. Wiele z nich pozostaje jednak poza szerszym odbiorem, co powoduje ogromne problemy w prawidłowym utrzymaniu, ochronie i ekspozycji. Projekt spowoduje, że te zapomniane miejsca będą mogły dzięki ich wyeksponowaniu starać się o odpowiednie środki na prawidłową konserwację, nie wspominając o ich promocji;

37. projekt ma przerzucić pomost turystyczny pomiędzy województwami, regionami i krajami. Jest to całkowita nowość w turystyce, to przykład współpracy ponadregionalnej, międzynarodowej;

38. zmiana konstelacji podróżowania – projekt zakłada odwrócenie tendencji wakacyjnych tak, aby Polacy spędzali swoje wakacje w Karpatach, nie w Egipcie, Tunezji czy Grecji.

39. ukazanie nowego celu wycieczek

40. stworzenie zintegrowanego markowego produktu turystycznego w Karpatach, wykreowanie nowej marki, która będzie bardzo wyrazista i będzie podkreślała związek z lokalnymi karpackimi społecznościami,

41. stworzenie nowej idei, nowego symbolu, nowego wizerunku karpackiego regionu, który ma zaistnieć w sferze psychologicznej każdego mieszkańca regionu karpackiego. Tym wyróżnikiem ma być postać zbójnika integrującego kraje zlokalizowane na łuku karpackim

42. położenie nacisku na stworzenie jak najbardziej różnorodnych pakietów turystyki weekendowej (oferty ciekawe, tanie, krótkie).

Zapraszamy na Zbójnicki Szlak!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...