haslo

Statut Fundacji "Zbójnicki Szlak"

 

pdf icon
Statut Fundacji
do pobrania w PDF

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „ZBÓJNICKI SZLAK”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez  Leszka Młodzianowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Małgorzatę Pruszczyńską w kancelarii notarialnej w Żywcu na ul. Rynek 1 pod numerem 5231 / 2011 w dniu 22 czerwca 2011 roku.

§ 2

Inicjatywa powstania Fundacji narodziła się podczas realizacji Projektu „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” zapoczątkowanego z inicjatywy Leszka Młodzianowskiego.

§ 3

1. Fundator, czyli Leszek Młodzianowski może włączyć się aktywnie i wejść w skład zarządu Fundacji jako Prezes Zarządu Fundacji i podejmować wszystkie decyzje dotyczące realizacji celów statutowych, odpowiadać w pełni  za majątek fundacji, podpisywać umowy czy sprawozdania finansowe, reprezentować fundację na zewnątrz w sprawach innych niż majątkowe, co oznacza np. uczestniczenie w kongresach, sympozjach, itp., ma prawo powoływania i odwoływania członków zarządu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach, prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki.

4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Żywiec.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, obejmuje swoim działaniem region Karpat z naciskiem na takie kraje jak: Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina i Rumunia, Mołdawia.
 
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.

5. Fundacja może przystępować do związków, stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 5

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja  w przyszłości może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 6

Realizując cele Fundacji, Fundacja opiera się na społecznej pracy członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 8

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 9

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest szeroko pojęte promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz krzewienia wiedzy o zbójnictwie karpackim, które jest niematerialnym dziedzictwem kulturowym Karpat i najbardziej niewykorzystanym produktem kulturowym w Europie.

a w szczególności:

1. Stworzenie i wyznakowanie w terenie nowego międzynarodowego, transgranicznego szlaku kulturowego, jakim jest SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH. Szlak ma propagować i ukazywać różnorodność kulturową regionu karpackiego. Swoim zasięgiem ten Europejski Szlak Kulturowy ma obejmować takie kraje jak: Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry z możliwością poszerzenia o inne kraje. Szlak przyczynił by się do promocji tematyki zbójnictwa karpackiego, wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu Karpat poprzez wykorzystanie potencjału historycznego, etnicznego, kulturowego, turystycznego oraz przyrodniczego obszaru Karpat. Dodatkowo szlak przyczynił by się do równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego w Karpatach, ukazując miejsca do tej pory nieznane turystom lub rzadko odwiedzane. Szlak bazował by na wykorzystaniu faktów historycznych, przekazów ludowych, mitów oraz legend o zbójnikach jako elemencie promocji Karpat na arenie międzynarodowej.

2. Ochrona duchowego, kulturowego i materialnego dziedzictwa górali Karpat

3. Kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej.

4. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego Karpat, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego Karpat, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej

5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;

6. Zrównoważony rozwój Karpat, uwzględniający szczególne uwarunkowania ekologiczne i społeczno-gospodarcze na obszarach górskich.

7. Promowanie rozwoju turystyki zrównoważonej, m.in. przyjaznych środowisku sposobów wypoczynku, edukacji ekologicznej turystów, lokalnej kultury, tradycji i gospodarki przy zaangażowaniu pracowników, turystów oraz lokalnej społeczności.

8. Promocja w sposób świadomy, ekologiczny i nowoczesny tradycjonalizmu, ludowości Karpat, słowiańskiego folkloru, karpackiej wsi, przyrody i gór.

9. Ochrona i opieka nad zabytkami znajdującymi się na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

10. Kreowanie karpackiej marki turystycznej w oparciu o środowisko naturalne, wyeksponowanie cech, które wyróżniają Karpaty na tle innych potencjalnie konkurencyjnych regionów europejskich. Karpaty są rdzeniem Europy Środkowej, swoistym fenomenem kulturowo-historycznym, pewną całością geograficzną, historyczną i społeczną, wznoszącą się ponad przecinające je granice państwowe. Karpaty są nierozerwalnym splotem kultur, miejscem ścierania się i nakładania wpływów polskich, ruskich, ukraińskich, rumuńskich, słowackich i węgierskich, a także wielu innych.

11. Ukazanie wielobarwności kulturowej mitycznego łuku Karpat oraz wzbudzenie w ludziach zachwytu nad pięknem krajobrazów górskich.

12. Zachowania tradycyjnych wartości ziem górskich i ludu góralskiego, aby służyły one Polsce i innym krajom leżącym na łuku karpackim w dobrze pojętym interesie każdego z państw i społeczeństw, gdyż potrzeba zachowania tradycji może być antidotum na alienujące nas w coraz większym stopniu trendy globalizacyjne.

13. Ocalenie dla przyszłych pokoleń wartości tradycyjnej kultury górali Karpat i różnorodności świata góralszczyzny karpackiej.

14. Popularyzowanie, promocja i ożywienie pięknych, choć zacofanych obszarów Karpat związanych ze zbójnikami, hajdamakami, opryszkami, hajdukami, które stanowią wielkie bogactwo regionów karpackich, ukazują  jego specyfikę i określają kulturową tożsamość. Unikatowość i autentyczność ludzi mieszkających w Karpatach sprawia, że są integralną częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego.

15. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki górali karpackich.

16. Wychowywanie i edukacja społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży, oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku, rekreacji i turystyki jako wyraz troski o zdrowie człowieka i sposób odkrywania prawdy o sobie i o świecie, poprzez inicjowanie, popieranie i promowanie sprawdzonych oraz nowatorskich form wypoczynku i turystyki oraz związanych z tym działań edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, artystycznych, profilaktycznych, terapeutycznych, które służą zdrowiu fizycznemu i wszechstronnemu rozwojowi człowieka.

17. Ukazanie, że Karpaty są miejscem spotkania kultur każdego z poszczególnych krajów. Zbójnictwo jakie występowało w tej części świata jest jedyne w swoim rodzaju oraz jest to wyróżnik na tle innych łańcuchów górskich, co ma zachęcić turystów do wyjazdów turystycznych z dala od centrów turystycznych, w zamian oferując aktywne spędzenie czasu wolnego „blisko natury”. Karpackie wędrówki krajoznawcze mają stać się alternatywą dla egzotycznych wyjazdów zagranicznych.

18. Prezentacja atrakcji turystycznych, dorobku kulturalnego, kultury lokalnej, sztuki, folkloru regionu karpackiego, kolorytu ziem górskich w Karpatach, autentycznej cząstki lokalnej obyczajowości;

19. Chronienie wspólnot i ludności terenów górskich w Karpatach przed utratą swego dziedzictwa.


20. Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej, aby zbliżyć do siebie mieszkańców gór w tej części Europy.

21. Podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej, działania na rzecz międzynarodowej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami karpackimi;

22. Promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego regionu Karpat, zwłaszcza regionów górskich, kultury, produktów i usług pochodzących z tych regionów;

23. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Karpat na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,

24. Wspieranie rozwoju regionów górskich, a w szczególności ich infrastruktury, rozwoju turystyki zgodnie ze strategią regionu karpackiego, z głównym naciskiem na rozwój obszarów górskich Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego przez które przebiega SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH.

25. Rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat folkloru, regionalizmu, historii, zwyczajów i obyczajów górali malowniczego i pełnego śladów historii regionu karpackiego.

26. Promocja ekologicznego trybu życia, umiłowania gór, patriotyzmu, kultury fizycznej, aktywności ruchowych

27. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki góralskiej.

28. Popularyzowanie osiągnięć naukowych i gospodarczych związanych z regionem Karpat, organizacja konferencji, seminariów, sympozjów.

29. Organizacja i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, szkółek oraz kół zainteresowań.

30. Wydawanie własnych publikacji.

31. Współpraca z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach społeczno-kulturalnych w kraju i za granicą.

32. Organizacja i prowadzenie imprez kulturalno-rozrywkowych oraz handlowych w celu pozyskania środków na realizację założeń statutowych Fundacji.

33. Realizacja zadań na rzecz środowiska w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

34. Udzielanie pomocy kształcącej się młodzieży góralskiej, prowadzenie działalności klubowej np. sportowej, literackiej, teatralnej, angażowanie młodzieży w przedsięwzięcie promocyjne Karpat, które ma ogromne znaczenie wychowawcze  i  może młodych ludzi zainspirować na przyszłość. Młodzież wykorzystując zdobytą wiedzę przyczyni się do odtworzenia tradycji karpackich górali oraz gospodarki pasterskiej, tchnie życie w osnute martwą ciszą karpackie regiony.

35. Propagowanie idei budowania wspólnot i społeczności lokalnej, propagowanie budowania mediów lokalnych, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju rolnictwa i leśnictwa na terenach górskich, wspieranie rozwoju turystyki, ekoturystyki i agroturystyki, promocja obszarów wiejskich i górskich.

36. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonym społecznym wykluczeniem oraz pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

37. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe;

38. Promocja i organizacja wolontariatu

39. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

40. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zbójnictwa, opryszkostwa, hajdamactwa, hajuctwa w Karpatach, ponieważ wiedza o zbójnictwie wydaje się ciągle niepełna i mętna.
 
41. Kreowanie mody na ludowość, ludyczność, wzornictwo folklorystyczne, w nowoczesnej postaci tzw. folk design, zbójnicko – góralskie gadżety, folklor, góralszczyznę i zbójnickie tradycje, ukazanie bogatej spuścizny kulturowej jaką mogą poszczycić się Karpaty, inspirowanie turystów do podróżowania śladami karpackich zbójników.

42. Ukazanie turystom niezwykle interesującej żywej kultury góralskiej oraz bogactwa obiektów zabytkowych w Karpatach, które są materialnym świadectwem burzliwych dziejów terenów położonych na całym łuku Karpat.  Ze względu zarówno na walory krajobrazowe, czystość środowiska, architekturę drewnianą, sakralną, jak i mozaikę etniczną, region karpacki posiada bardzo wysoki potencjał turystyczny, co trzeba bardzo wyeksponować.

43. Promocja nowych form turystyki – turystyki kulturowej i etnicznej, turystyki pikselowej, promowanie nowych trendów w turystyce, tzw. staycation, który główny nacisk kładzie na stworzenie oferty wyjazdów bliskich, nie egzotycznych, na organizowanie tematycznych wycieczek na które będzie stać przeciętnie zarabiającego człowieka, promocja tzw. glampingu (glamorous camping), kempingów które mają powstać w niektórych miejscach wzdłuż SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH dla turystów przyzwyczajonych do miejskich udogodnień. W namiotach, zbój - chatach i jurtach będą znajdować się nowoczesne sanitariaty, kuchnie i dostęp do bezprzewodowego Internetu.

44. Promocja unikalnej kuchni karpackiej, kuchni myśliwskiej i przede wszystkim produktów typu slow food.

45. Promowanie regionów turystycznych na terenie Polski, Słowacji, z możliwością poszerzenia na inne kraje, za pomocą portali internetowych przekazujących najnowsze informacje o wydarzeniach odbywających się w danym regionie, przedstawiające walory przyrodnicze i kulturowe oraz umożliwiające interakcję z użytkownikiem portalu. Portale te mają stać się kompletnym źródłem wiedzy dla jego użytkowników, aby za ich pomocą byli w stanie maksymalnie wykorzystać potencjał danego regionu turystycznego w praktyce.

46. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność objętą celami Fundacji.

§ 11

FUNDACJA REALIZUJE ZAŁOŻENIA STATUTOWE POPRZEZ:

1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat;

2. propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu krajoznawstwa, szeroko pojętego tematu góralszczyzny, tradycji górali karpackich, zbójnictwa karpackiego, form pracy świetlicowej i bibliotekarskiej, wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, zwalczanie alkoholizmu i innych przejawów zła społecznego.

3. Organizacja warsztatów edukacyjnych w izbach pracy twórczej, izbach regionalnych, muzeach dla dzieci i młodzieży (m.in. nauka tańca zbójnickiego, malunek na szkle, warsztaty rzeźbiarskie, garncarskie);


4. organizowanie, prowadzenie, finansowanie rajdów, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych, imprez kulturalnych, świetlic, klubów i kół przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, dorosłych
 
5. organizowanie i finansowanie konferencji szkoleniowych, sympozjów, warsztatów dla nauczycieli i specjalistów oraz osób, których praca może przyczynić się do realizacji celów statutowych,

6. przyznawanie stypendiów dla dzieci, młodzieży, studentów, ale także dla specjalistów, których praca może przyczynić się do realizacji celów statutowych,

7. wydawanie, finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw książkowych, czasopism, biuletynów, przewodników, map, folderów, widokówek, gazetek szkolnych i innych wydawnictw służących celom informacyjnym i oświatowym,

8. pomaganie osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu aktywnego wypoczynku przez uprawianie turystyki i tworzenie warunków dla takiej turystyki przez likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, propagowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkoleń, zajęć, kursów przyczyniających się do integrowania niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa,

9. zbieranie środków finansowych, które będą przeznaczane na organizowanie, finansowanie i dofinansowywanie projektów związanych z tworzeniem i konserwacją SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, innych szlaków turystycznych oraz projektów oświatowych,
 
10. aktywizowanie działalności szkół,

11. gromadzenie informacji, tworzenie i przetwarzanie baz danych dotyczących SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH

12. wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu propagowanie aktywnego wypoczynku przez turystykę,

13. wspieranie rozwoju kadr dla obsługi ruchu turystycznego,

14. tworzenie mechanizmów współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

15. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

16. propagowanie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w Karpatach;

17. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury, sztuki, i tradycji Karpat;

18. działania służące wyrównywaniu szans grup osób niepełnosprawnych, słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

19. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe;

20. działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami;

21. promocja i organizacja wolontariatu;

22. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

23. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i reklamowej w zakresie celów statutowych;
24. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;

25. inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w zakresie geografii, historii, etnografii, marketingu terytorialnego, zbójnictwa karpackiego;

26. inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzających do rozpropagowania wiedzy na temat góralszczyzny oraz zbójnictwa karpackiego;

27. opracowywanie raportów, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów dotyczących szeroko pojętej góralszczyzny oraz zbójnictwa karpackiego;

28. inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji;

29. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;

30. działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom;

31. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych;

32. organizacja targów rzemiosła i rękodzielnictwa ludowego, akcji popularyzatorstwa sztuki ludowej górali z regionu karpackiego, odczytów popularnonaukowych o zbójnictwie karpackim, prelekcji, wystaw, m.in. zbójnickich drzeworytów, malarstwa ludowego na szkle przedstawiającego postaci zbójników karpackich, rzeźbiarstwa, bibułkarstwa, warsztatów garncarskich itp.

33. uruchomienie pierwszej na świecie placówki badawczej jaką będzie Zbójnickie Towarzystwo Naukowe. Zbójnictwo karpackie jak żadne inne zjawisko, wywarło ogromny wpływ na kulturę ludową Karpat, której przecież samo było wytworem. Zjawisko zbójnictwa, choć już znacznie odległe w czasie, nadal fascynuje historyków, folklorystów, etnografów, literaturoznawców i językoznawców, i zachęca do badań.

34. organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych i prasowych, sympozjów, seminariów, spotkań, warsztatów, wokrshopów turystyki przyjazdowej, wystaw, targów, konsultacji społecznych i warsztatów strategicznych, akcji informacyjnych, promocyjnych, eventów promujących zbójnictwo karpackie, pokazów, kursów, organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiedzy o zbójnictwie, szkoleń, inicjowanie badań rynkowych nad potencjałem turystycznym regionu karpackiego, nad jego wyjątkowością, badań jakościowych i ilościowych dotyczących wizerunku regionu karpackiego, jego atrakcyjności turystycznej, organizowanie audytów turystycznych, które mają wyłonić nowe atrakcje zlokalizowane na trasie SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH - wiedza ta będzie inwentaryzowana, omawiana, innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim sprzyjających celom Fundacji;

35. organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz handlowych w celu pozyskania funduszy na realizację zadań statutowych Fundacji, organizowanie festiwali i imprez artystycznych o charakterze masowym (m.in. zbójnickich plenerów rzeźbiarskich, Festiwalu Kuchni Zbójnickiej, Festiwalu „Zbójnickie Igrce”, promującego spuściznę kulturową 6 krajów przez które SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH przebiega, Festiwalu Sportów Zbójnickich, Festiwalu Kuchni Zbójnickiej, zbójnickich gier terenowych, miejskich, zbójnickich rekordów Guinessa, zlotów zbójników, i innych imprez sprzyjających celom Fundacji;

36. działania na rzecz utrwalenia pozytywnego turystycznego wizerunku regionu Karpat poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne, organizację projektów turystyki aktywnej, współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi;

37. Realizacja usług w zakresie; reklamy, kultury, oświaty i edukacji, poligrafii, internetu, rozrywki i kultury fizycznej,

38. Organizacja własnych wydawnictw oraz współpraca z mediami regionalnymi, powstanie i utrzymanie czasopisma turystycznego – „Na Zbójnickim Szlaku” (miesięcznika promującego Szlak Zbójników Karpackich);

39. Współdziałanie z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami w celu włączenia ich oferty w system promocji walorów kulturowych i turystycznych regionu Karpackiego

40. Organizowanie kampanii reklamowych i edukacyjnych związanych z realizacją celów Fundacji

41. Nadawanie godeł promocyjnych, wyróżnień dla przedsiębiorców i samorządów terytorialnych,

42. Pozyskiwanie środków pieniężnych na finansowanie konkretnych przedsięwzięć, w tym dotacji i subwencji pochodzących z funduszy ministerialnych i organizacji europejskich na działalność Fundacji, stworzenie pierwszego na świecie parku tematyczno rozrywkowego ZBÓJNIKOLANDIA w skład którego wchodziło by m.in. pierwsze w Polsce Muzeum Zbójnictwa Karpackiego, karczma i hotel Janosikowy Dwór, pozyskanie pieniędzy na zakup przedmiotów, eksponatów do powstającego Muzeum Zbójnictwa, stworzenie interaktywnej mapy SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, stworzenie profesjonalnego sklepu internetowego ze zbójnickimi gadżetami, wydanie publikacji o zbójnictwie karpackim, map, folderów, ulotek, płyt CD/ DVD, książki kucharskiej z przepisami na zbójnickie potrawy „Zbójnickie Smaki”, stworzenia portali internetowych poświęconych tematyce zbójnictwa, stworzenia portalu rezerwacji miejsc noclegowych i usług turystycznych na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, stworzenia zbójnickich kiosków informacyjnych, zbójnickich medalmatów zewnętrznych i wewnętrznych, punktów IT i punktów sprzedaży zbójnickich gadżetów, pozyskanie środków finansowych na przetłumaczenie zawartości portalu www.zbojnickiszlak.pl  w  językach (czeski, słowacki, ukraiński, rumuński, węgierski, angielski, niemiecki, włoski, francuski), nakręcenie cyklu filmów promujących SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, pozyskanie pieniędzy na promocję SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH na targach turystycznych w Polsce i za granicą, stworzenie profesjonalnego stanowiska targowego, stworzenie i utrzymanie centralnego biura projektu ZBÓJNICKI SZLAK, pozyskanie profesjonalnego sprzętu multimedialnego do prelekcji o zbójnikach (sprzęt komputerowy, rzutniki, flipczarty, ekrany itp.), pozyskanie pieniędzy na samochód służbowy służący realizacji zadań statutowych Fundacji, stworzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich miejsc znajdujących się na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, wydanie albumu ze zdjęciami ukazującymi miejsca związane ze zbójnikami, hajdamakami, opryszkami czy hajdukami, wydanie przewodnika SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, pozyskanie pieniędzy na stworzenie Agencji Artystycznej i Muzycznej „KARPACKIE ZBÓJE” (uszycie strojów zbójnickich, zrobienie strony internetowej, materiałów reklamowych), stworzenie i prowadzenie zespołu folklorystycznego krzewiącego wiedzę o zbójnictwie karpackim (pieśni zbójnickie, strój zbójnicki, taniec zbójnicki, hajduk, ludowe instrumenty muzyczne), stworzenie zbójnickiej drużyny rekonstrukcyjnej JANOSIKOWA DRUŻYNA, stworzenie KLUBÓW SYMPATYKÓW ZBÓJNICTWA KARPACKIEGO, stworzenie biura podróży ZBÓJNICKI TRAVEL, który będzie obsługiwał ruch turystyczny na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH (zaprojektowanie zbójnickich pakietów turystycznych, opracowanie tras turystycznych i innych atrakcji, napadów zbójnickich na turystów, biesiad zbójnickich itp.), stworzenie i promowanie lokalnej waluty (Dukat Zbójnicki), stworzenie katalogu papierowego z gadżetami zbójnickimi, które będą dystrybuowane w punktach m.in. IT, karczmach, hotelach, izbach regionalnych, oznakowanie specjalnie wyselekcjonowanych hoteli i karczm – rekomendowanych przez Zbójnicki Szlak, w których będą nocować czy biesiadować turyści, stworzenie zbójnickich gablot reklamowych w obiektach turystycznych z gadżetami zbójnickimi, stworzenie specjalnego menu zbójnickiego sygnowanego logo Zbójnicki Szlak w każdym z obiektów wybranych do obsługi ruchu turystycznego, pozyskanie pieniędzy na oznakowanie w terenie SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH celem samodzielnego i grupowego zwiedzania – połączone z oznakowaniem poszczególnych obiektów/miejsc zwiedzania i przygotowaniem folderów, ulotek, map, przewodnika z ich opisami, pozyskanie pieniędzy na inwestycje związane z powstaniem infrastruktury około turystycznej szlaku (tablice informacyjne, znaki drogowe, zatoczki, tablice, punkty widokowe), zorganizowanie wyprawy trekkingowej Zbójnickim Łukiem Karpat. Wyprawa na Zbójnicki Łuk Karpat – 4.000 km przez wysokie, niedostępne i dzikie góry stworzy niepowtarzalną okazję do spopularyzowania wiedzy o zbójnikach karpackich szerokiemu gronu odbiorców.

43. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w Karpatach;

44. Koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, usług turystycznych i innych produktów turystycznych w Karpatach;

45. Doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki w Karpatach;

46. Stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych w regionie karpackim;

47. Integracja środowisk turystycznych regionów karpackich poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

48. Prowadzenie punktów informacji turystycznej dotyczącej SZXLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH w Województwie Śląskim, Małopolskim, Podkarpackim i Świętokrzyskim.

49. Tworzenie i administrowanie turystycznych portali internetowych.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

a) funduszu założycielskiego

b) majątku własnego Fundacji;

c) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych  i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

d) dochodów z darów, zbiórek, aukcji, wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;

e) odsetek i depozytów bankowych, oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;

f) zaciągania pożyczek;

g) przychodów z odpłatnej działalności statutowej;

h) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.

i) dochodów z aktywów, i praw majątkowych Fundacji,

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Władze Fundacji

§ 14

1. Władzami fundacji są:

- Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Członkowie Rady mogą wykonywać swe funkcje w Radzie przez pełnomocnika ustanowionego w formie pisemnej.

4. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rada Fundacji

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z jednego do pięciu członków i jest wybierana na roczną kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady, odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. W głosowaniu nie bierze udziału członek Rady, którego głosowanie dotyczy.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 16

1. Rada może zaprosić do stałego udziału w swych pracach osoby fizyczne lub pełnomocników osób prawnych, które dokonały znaczących wpłat na rzecz Fundacji lub w inny, szczególny sposób przyczyniły się do jej rozwoju bądź położyły szczególne zasługi dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. Osoby te są honorowymi członkami Rady - którzy tworzą Honorową Radę Fundacji.

2. Honorowi członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje 1 głosem.

7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

8. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki, jeżeli zwołanie posiedzenia Rady nie jest możliwe, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie pisemne nad projektem uchwały, rozsyłając projekt członkom zwyczajnym Rady. Uchwała w trybie głosowania pisemnego może zapaść tylko w przypadku jednomyślności wszystkich członków Rady.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji oraz wytyczanie głównych kierunków jej działalności,

2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu i podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

5. przyznawanie honorowego członkostwa Rady;

6. zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 – 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie na ręce rady Fundacji

b) śmierci członka Zarządu

c). utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku:

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja celów statutowych Fundacji, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji. Prezes Fundacji może powołać dyrektora i pracowników Fundacji.

b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

c) uchwalanie regulaminów;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

e) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem;

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

i) udzielania pełnomocnictw;

j) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania;

k) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;

l) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).

8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

9. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

10. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego i środowiska.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 7 czerwca 2011 roku.


Podpisano:


 
               LESZEK MŁODZIANOWSKI                                                                                                                                                                                                                                              JAROSŁAW DOBKIEWICZ

podpisleszek-podpisjoomla template 1.6
Loading...