haslo

Misja Fundacji

Dejże Wsechmocny coby sie udało,
Coby my w Karpatach nie nabrali mało.
Na zbój, chłopcy, na zbój, na karpackie cesty
Co my nazbieramy, oddamy biedniejszym!

Fundacja „Zbójnicki Szlak”  ma na celu promowanie wartości naturalnych i kulturowych Karpat, promowanie turystyki kwalifikowanej, górskiej oraz miejsc związanych z faktycznymi wydarzeniami historycznymi jak również z miejscami tajemniczych legend i podań o zbójnikach, beskidnikach, opryszkach i hajdamakach wprowadzających turystów w klimat XVII i XVIII wieku.

 

Fundacja „Zbójnicki Szlak” ma stać się docelowo platformą zrzeszającą pasjonatów góralszczyzny, organizacje turystyczne oraz samorządy terytorialne z obszaru 6 krajów: Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Rumunii i Węgier z możliwością poszerzenia o inne kraje.

Stanowi inicjatywę, której celem jest promowanie niezaprzeczalnych walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie regionów Europy – Łuku Karpat.

Kładąc nacisk na promowanie samego regionu karpackiego, ma za zadanie jednocześnie podkreślać wyjątkowość i niepowtarzalność produktów z niego pochodzących. Promocja Karpat i projektu „Szlak Zbójników Karpackich” ma bazować na wizerunku góralszczyzny i na czystym karpackim środowisku - (woda, powietrze, ziemia) oraz na naturalnym pięknie dzikiej i nieokiełznanej przyrody karpackiej.

Zasady działania Fundacji „Zbójnicki Szlak” zostały jasno sformułowane i są konsekwentnie przestrzegane.

Misją Fundacji jest szeroko pojęte promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz krzewienia wiedzy o zbójnictwie karpackim, które jest niematerialnym dziedzictwem kulturowym Karpat i najbardziej niewykorzystanym produktem kulturowym w Europie a w szczególności:

1. Stworzenie i wyznakowanie w terenie nowego międzynarodowego, transgranicznego szlaku kulturowego, jakim jest SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH. Szlak ma propagować i ukazywać różnorodność kulturową regionu karpackiego. Swoim zasięgiem ten Europejski Szlak Kulturowy ma obejmować takie kraje jak: Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry z możliwością poszerzenia o inne kraje. Szlak przyczynił by się do promocji tematyki zbójnictwa karpackiego, wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu Karpat poprzez wykorzystanie potencjału historycznego, etnicznego, kulturowego, turystycznego oraz przyrodniczego obszaru Karpat. Dodatkowo szlak przyczynił by się do równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego w Karpatach, ukazując miejsca do tej pory nieznane turystom lub rzadko odwiedzane. Szlak bazował by na wykorzystaniu faktów historycznych, przekazów ludowych, mitów oraz legend o zbójnikach jako elemencie promocji Karpat na arenie międzynarodowej;


2. Ochrona duchowego, kulturowego i materialnego dziedzictwa górali Karpat;


3. Kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej;


4. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego Karpat, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego Karpat, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej;


5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;


6. Zrównoważony rozwój Karpat, uwzględniający szczególne uwarunkowania ekologiczne i społeczno-gospodarcze na obszarach górskich;


7. Promowanie rozwoju turystyki zrównoważonej, m.in. przyjaznych środowisku sposobów wypoczynku, edukacji ekologicznej turystów, lokalnej kultury, tradycji i gospodarki przy zaangażowaniu pracowników, turystów oraz lokalnej społeczności;


8. Promocja w sposób świadomy, ekologiczny i nowoczesny tradycjonalizmu, ludowości Karpat, słowiańskiego folkloru, karpackiej wsi, przyrody i gór;


9. Ochrona i opieka nad zabytkami znajdującymi się na SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH;


10. Kreowanie karpackiej marki turystycznej w oparciu o środowisko naturalne, wyeksponowanie cech, które wyróżniają Karpaty na tle innych potencjalnie konkurencyjnych regionów europejskich. Karpaty są rdzeniem Europy Środkowej, swoistym fenomenem kulturowo-historycznym, pewną całością geograficzną, historyczną i społeczną, wznoszącą się ponad przecinające je granice państwowe. Karpaty są nierozerwalnym splotem kultur, miejscem ścierania się i nakładania wpływów polskich, ruskich, ukraińskich, rumuńskich, słowackich i węgierskich, a także wielu innych;


11. Ukazanie wielobarwności kulturowej mitycznego łuku Karpat oraz wzbudzenie w ludziach zachwytu nad pięknem krajobrazów górskich;


12. Zachowania tradycyjnych wartości ziem górskich i ludu góralskiego, aby służyły one Polsce i innym krajom leżącym na łuku karpackim w dobrze pojętym interesie każdego z państw i społeczeństw, gdyż potrzeba zachowania tradycji może być antidotum na alienujące nas w coraz większym stopniu trendy globalizacyjne;


13. Ocalenie dla przyszłych pokoleń wartości tradycyjnej kultury górali Karpat i różnorodności świata góralszczyzny karpackiej;


14. Popularyzowanie, promocja i ożywienie pięknych, choć zacofanych obszarów Karpat związanych ze zbójnikami, hajdamakami, opryszkami, hajdukami, które stanowią wielkie bogactwo regionów karpackich, ukazują  jego specyfikę i określają kulturową tożsamość. Unikatowość i autentyczność ludzi mieszkających w Karpatach sprawia, że są integralną częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego;


15. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki górali karpackich;


16. Wychowywanie i edukacja społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży, oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku, rekreacji i turystyki jako wyraz troski o zdrowie człowieka i sposób odkrywania prawdy o sobie i o świecie, poprzez inicjowanie, popieranie i promowanie sprawdzonych oraz nowatorskich form wypoczynku i turystyki oraz związanych z tym działań edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, artystycznych, profilaktycznych, terapeutycznych, które służą zdrowiu fizycznemu i wszechstronnemu rozwojowi człowieka;


17. Ukazanie, że Karpaty są miejscem spotkania kultur każdego z poszczególnych krajów. Zbójnictwo jakie występowało w tej części świata jest jedyne w swoim rodzaju oraz jest to wyróżnik na tle innych łańcuchów górskich, co ma zachęcić turystów do wyjazdów turystycznych z dala od centrów turystycznych, w zamian oferując aktywne spędzenie czasu wolnego „blisko natury”. Karpackie wędrówki krajoznawcze mają stać się alternatywą dla egzotycznych wyjazdów zagranicznych;


18. Prezentacja atrakcji turystycznych, dorobku kulturalnego, kultury lokalnej, sztuki, folkloru regionu karpackiego, kolorytu ziem górskich w Karpatach, autentycznej cząstki lokalnej obyczajowości;


19. Chronienie wspólnot i ludności terenów górskich w Karpatach przed utratą swego dziedzictwa;


20. Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej, aby zbliżyć do siebie mieszkańców gór w tej części Europy;


21. Podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej, działania na rzecz międzynarodowej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami karpackimi;


22. Promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego regionu Karpat, zwłaszcza regionów górskich, kultury, produktów i usług pochodzących z tych regionów;


23. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Karpat na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych;


24. Wspieranie rozwoju regionów górskich, a w szczególności ich infrastruktury, rozwoju turystyki zgodnie ze strategią regionu karpackiego, z głównym naciskiem na rozwój obszarów górskich Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego przez które przebiega SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH;


25. Rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat folkloru, regionalizmu, historii, zwyczajów i obyczajów górali malowniczego i pełnego śladów historii regionu karpackiego;


26. Promocja ekologicznego trybu życia, umiłowania gór, patriotyzmu, kultury fizycznej, aktywności ruchowych;


27. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki góralskiej;


28. Popularyzowanie osiągnięć naukowych i gospodarczych związanych z regionem Karpat, organizacja konferencji, seminariów, sympozjów;


29. Organizacja i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, szkółek oraz kół zainteresowań;


30. Wydawanie własnych publikacji;


31. Współpraca z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach społeczno-kulturalnych w kraju i za granicą;


32. Organizacja i prowadzenie imprez kulturalno-rozrywkowych oraz handlowych w celu pozyskania środków na realizację założeń statutowych Fundacji;


33. Realizacja zadań na rzecz środowiska w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień;


34. Udzielanie pomocy kształcącej się młodzieży góralskiej, prowadzenie działalności klubowej np. sportowej, literackiej, teatralnej, angażowanie młodzieży w przedsięwzięcie promocyjne Karpat, które ma ogromne znaczenie wychowawcze  i  może młodych ludzi zainspirować na przyszłość. Młodzież wykorzystując zdobytą wiedzę przyczyni się do odtworzenia tradycji karpackich górali oraz gospodarki pasterskiej, tchnie życie w osnute martwą ciszą karpackie regiony;

35. Propagowanie idei budowania wspólnot i społeczności lokalnej, propagowanie budowania mediów lokalnych, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju rolnictwa i leśnictwa na terenach górskich, wspieranie rozwoju turystyki, ekoturystyki i agroturystyki, promocja obszarów wiejskich i górskich;

36. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonym społecznym wykluczeniem oraz pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

37. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe;

38. Promocja i organizacja wolontariatu;

39. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

40. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zbójnictwa, opryszkostwa, hajdamactwa, hajuctwa w Karpatach, ponieważ wiedza o zbójnictwie wydaje się ciągle niepełna i mętna;

41. Kreowanie mody na ludowość, ludyczność, wzornictwo folklorystyczne, w nowoczesnej postaci tzw. folk design, zbójnicko – góralskie gadżety, folklor, góralszczyznę i zbójnickie tradycje, ukazanie bogatej spuścizny kulturowej jaką mogą poszczycić się Karpaty, inspirowanie turystów do podróżowania śladami karpackich zbójników;

42. Ukazanie turystom niezwykle interesującej żywej kultury góralskiej oraz bogactwa obiektów zabytkowych w Karpatach, które są materialnym świadectwem burzliwych dziejów terenów położonych na całym łuku Karpat.  Ze względu zarówno na walory krajobrazowe, czystość środowiska, architekturę drewnianą, sakralną, jak i mozaikę etniczną, region karpacki posiada bardzo wysoki potencjał turystyczny, co trzeba bardzo wyeksponować;

43. Promocja nowych form turystyki – turystyki kulturowej i etnicznej, turystyki pikselowej, promowanie nowych trendów w turystyce, tzw. staycation, który główny nacisk kładzie na stworzenie oferty wyjazdów bliskich, nie egzotycznych, na organizowanie tematycznych wycieczek na które będzie stać przeciętnie zarabiającego człowieka, promocja tzw. glampingu (glamorous camping), kempingów które mają powstać w niektórych miejscach wzdłuż SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH dla turystów przyzwyczajonych do miejskich udogodnień. W namiotach, zbój - chatach i jurtach będą znajdować się nowoczesne sanitariaty, kuchnie i dostęp do bezprzewodowego Internetu;

44. Promocja unikalnej kuchni karpackiej, kuchni myśliwskiej i przede wszystkim produktów typu slow food;

45. Promowanie regionów turystycznych na terenie Polski, Słowacji, z możliwością poszerzenia na inne kraje, za pomocą portali internetowych przekazujących najnowsze informacje o wydarzeniach odbywających się w danym regionie, przedstawiające walory przyrodnicze i kulturowe oraz umożliwiające interakcję z użytkownikiem portalu. Portale te mają stać się kompletnym źródłem wiedzy dla jego użytkowników, aby za ich pomocą byli w stanie maksymalnie wykorzystać potencjał danego regionu turystycznego w praktyce;

46. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność objętą celami Fundacji.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...